เมื่อเราใส่ username และ password เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอ e-operation 

 คีย์รายงานเดือน ด้วยแบบฟอร์ม EOP011

 1. ตรวจสอบรายงานของศูนย์ฯ ใช้แบบฟอร์ม RPT503
  • กิจกรรมย่อย การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร หรือ FMMU ให้ใช้รหัส 6002 --> 60021 --> 3012 --> 301212
  • กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ หรือ Organic ให้ใช้รหัส 6003 --> 60031 --> 3045 --> 30455
 2. กรณีต้องการดูรายงานภาพรวมของทุกหน่วยงาน ใช้แบบฟอร์ม RPT507
 3. กรณีต้องการดูรายงานของสำนักฯ ที่ส่วนกลางเอง ให้ใช้แบบฟอร์ม ต่อไปนี้
  • ดูรายงานสรุปสะสมทุกเดือน ใช้ RPT501
  • ดูรายงานแยกเป็นรายเดือน ใช้ RPT502