พิมพ์

เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท นายคัมภีร์ ภักดีไทย นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ/ให้บริการคลินิกเกษตรฯและร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว และรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  ซึ่งในงานดังกล่าวมี นายคณิต เอี่ยมระหงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิด โดยศูนย์ฯชัยนาทได้นำพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไปแสดง และนำท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ไปแจกให้เกษตรกรที่มาร่วมงานดังกล่าว