วันที่  1 มิถุนายน 2559  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอกศุภวุฒิ  อุตมะ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาด้านปศุสัตว์ พัฒนาพืชอาหารสัตว์ และพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ ภายในศูนย์ฯนครราชสีมา และพื้นที่แปลงหญ้าของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด

......... Download เอกสาร