พิมพ์

นางวัฒนาวรรณ ศรีสมพร หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย มอบหมายให้ นางฉวีลักษณ์ คำนนท์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน นายอดุลย์ ธรรมวิเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล นำกล้าพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จำนวน 500 ถุง แจกให้เกษตรกร ในงาน โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 เพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์ต่อไป