พิมพ์

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 411/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 239/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานสังกัดส่วนกลาง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ 74/2555)

ยกเลิกคำสั่งกรมปสุสัตว์ที่ 930/2557