บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหาร ระหว่าง กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546

Download เอกสาร