มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 8801-2555 (THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 8801-2012)

หญ้าแพงโกลาแห้ง (PANGOLA HAY)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 30 มกราคม 2556