มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 8800-2554 (THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 880-2011)

หญ้าแพงโกลาสด (FRESH PANGOLA GRASS)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554