มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 8900-2554 (THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 8900-2011)

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหญ้าแพงโกลา (GOOD AGRICULTURAL PRACTICE FOR PANGOLA GRASS)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554