มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.89-2556 (THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 8901-2012)

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์ (GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR FORAGE CROPS)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556