ประกาศกองอาหารสัตว์ เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ชั้นพันธุ์จำหน่ายปี 2549 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549