พิมพ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8804-2561 เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ FORAGE SEED

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 287 ง วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561