ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ชั้นพันธุ์จำหน่าย พ.ศ.2549 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549