ประกาศกรมปศุสัตว์ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจำหน่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ ปีพ.ศ.2563 

 

 

บัญชีราคาจำหน่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ปี 2563

 
1.พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ราคา หน่วย
1.1 เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์    
       1) หญ้ารูซี่ 125 บาท/กก.
      2) หญ้าอะตราตัม 120 บาท/กก.
      3) หญ้าพลิแคทูลัม 120 บาท/กก.
      4) หญ้ากินนีสีม่วง 150 บาท/กก.
      5) หญ้ากินนีมอมบาซา 150 บาท/กก.
      6) ถั่วฮามาต้า 150 บาท/กก.
      7) ถั่วท่าพระสไตโล 170 บาท/กก.
      8) ถั่วคาวาลเคด 100 บาท/กก.
      9) กระถิน
80 บาท/กก.
     10) ถั่วไมยรา 150 บาท/กก.
1.2 เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อินทรีย์    
       1) หญ้ารูซี่อินทรีย์ 250 บาท/กก.
      2) หญ้ากินนีสีม่วงอินทรีย์ 300 บาท/กก.
      3) หญ้าอะตราตัมอินทรีย์ 240 บาท/กก.
      4) ถั่วฮามาต้าอินทรีย์ 300 บาท/กก.
      5) ถั่วไมยราอินทรีย์ 300 บาท/กก.
 1.3 ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์    
       1) หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
2 บาท/กก.
      2) หญ้าแพงโกลา 2 บาท/กก.
       3) หญ้าหวายข้อ 2 บาท/กก.
 1.4 กล้าพันธุ์พืชอาหารสัตว์    
       1) ถั่วลิสงเถาอมาริลโล  3 บาท/ถุง
      2) ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซ  3  บาท/ถุง

 

 
2.เสบียงสัตว์ ราคา หน่วย
2.1 หญ้าแห้ง    
       1) หญ้าแห้งชั้นหนึ่ง มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 13 ของน้ำหนักแห้ง
8 บาท/กก.
      2) หญ้าแห้งชั้นสอง มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักแห้ง
6 บาท/กก.
      3) หญ้าแห้งชั้นสาม มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของน้ำหนักแห้ง
5 บาท/กก.
      4) หญ้าแห้งชั้นสี่ มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของน้ำหนักแห้ง 4 บาท/กก.
      5) หญ้าแห้งชั้นห้า มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 4 ของน้ำหนักแห้ง
3 บาท/กก.
  2.2 หญ้าสด
1 บาท/กก.
  2.3 หญ้าหมัก
1.5 บาท/กก.
  2.4 ต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมัก
2 บาท/กก.
  2.5 ถั่วแห้ง
   
        1) ถั่วแห้งชั้นหนึ่ง มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนักแห้ง
11 บาท/กก.
     2) ถั่วแห้งชั้นสอง มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของน้ำหนักแห้ง  10  บาท/กก.
        3) ถั่วแห้งชั้นสอง มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 ของน้ำหนักแห้ง 9 บาท/กก.
       4) ถั่วแห้งชั้นสอง มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ของน้ำหนักแห้ง
8 บาท/กก.
  2.6 ถั่วสด 2.5 บาท/กก.
  2.7 อาหารครบส่วน TMR
   
      1) อาหารผสมครบส่วน วัตถุแห้งไม่น้อยกว่า 35%โปรตีนไม่น้อยกว่า12% NDF ไม่มากกว่า 60%
4 บาท/กก.
      2) อาหารผสมครบส่วน วัตถุแห้งไม่น้อยกว่า 35%โปรตีนไม่น้อยกว่า14% NDF ไม่มากกว่า 55%
 5  บาท/กก.
      3) อาหารผสมครบส่วน วัตถุแห้งไม่น้อยกว่า 35%โปรตีนไม่น้อยกว่า16% NDF ไม่มากกว่า 50%
6 บาท/กก.