หลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นบ้าน เป็ด สุกร โค กระบือ กระต่าย นกกระทา กุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม ปลาดุก ปลากินพืช และหัวอาหาร