โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  มีกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น 338 อัตรา