พิมพ์

 วิสัยทัศน์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 
"มุ่งพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์"

พันธกิจ


1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะอาหารสัตว์ วิธีการจัดการ  การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เลี้ยงสัตว์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว 


2.
 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวิชาการพืชนอาหารสัตว์  การอนุรักษ์ การปรับปรุงพันธุ์  การจัดการ การผลิต การใช้ประโยชน์ การถนอม การเก็บรักษา และวิทยาการเมล็ดพันธุ์

3. ทดสอบ สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

4. ผลิตและขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์สู่เกษตรกร

5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพการผลิตเสบียงสัตว์ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งผลิตเสบียงสัตวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทีประสบภัยธรรมชาติ

6. กำหนดมาตราฐาน ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพเสบียงสัตว์ และรับรองคุณภาพเสบียงสัตว์และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

7. ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านอาหารสัตว์ และวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ดิน น้ำ ปุ๋ย แก่ เกษตรกร

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย