ผู้อำนวยการศูนย์ฯ-เลขที่628

นักวิชการสัตวบาล

นักวิทยาศาสตร์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 เจ้าพนักงานธุรการ

นายช่างเครื่องกล