Job Description บรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ-เลขที่628

นักวิชการสัตวบาล

นักวิทยาศาสตร์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 เจ้าพนักงานธุรการ

นายช่างเครื่องกล

 

 

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์