1.    นาย เสรี          เอมะศิริ                   พ.ศ. 2495 - 2518
2.    นาย เมธี         สิมะเสถียร                พ.ศ. 2518 - 2520
3.    นาย ภานุเดช    สุทัศน์ ณ อยุธยา       พ.ศ. 2520 - 2532
4.    นาย ชาญชัย    มณีดุลย์                  พ.ศ. 2532 - 2535
5.    นาย พยอม      พิกุลทอง                 พ.ศ. 2535 - 2536 
6.    นาย อิสระ        กรีฑาพล                 พ.ศ. 2536 - 2537 
7.    นาย จีระวัชร์     เข็มสวัสดิ์                พ.ศ. 2537 - 2550
8.    นาย สมจิตร      อินทรมณี                พ.ศ. 2550 - 2552
9.    นาย กมล         ริมคีรี                     พ.ศ. 2552 - 2559  

10.  นาย อิทธิพล     เผ่าไพศาล              พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน