ประวัติความเป็นมา

1.    นาย เสรี          เอมะศิริ                   พ.ศ. 2495 - 2518
2.    นาย เมธี         สิมะเสถียร                พ.ศ. 2518 - 2520
3.    นาย ภานุเดช    สุทัศน์ ณ อยุธยา       พ.ศ. 2520 - 2532
4.    นาย ชาญชัย    มณีดุลย์                  พ.ศ. 2532 - 2535
5.    นาย พยอม      พิกุลทอง                 พ.ศ. 2535 - 2536 
6.    นาย อิสระ        กรีฑาพล                 พ.ศ. 2536 - 2537 
7.    นาย จีระวัชร์     เข็มสวัสดิ์                พ.ศ. 2537 - 2550
8.    นาย สมจิตร      อินทรมณี                พ.ศ. 2550 - 2552
9.    นาย กมล         ริมคีรี                     พ.ศ. 2552 - 2559  

10.  นาย อิทธิพล     เผ่าไพศาล              พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 

 ประวัติ-ความเป็นมา

       สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้เริ่มจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองครั้งแรกเมื่อ 20 สิงหาคม 2495 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

 

     วัตถุประสงค์เดิม เพื่อ ศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน ตลอดจนทำการผลิตและขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมแต่ละท้องที่สู่ประชาชนและสำรองเสบียงสัตว์เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกแก่ประชาชนเมื่อเกิดการขาดแคลนหรือประสบภัยธรรมชาติ

     การขยายภารกิจในส่วนภูมิภาค สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้ดำเนินการขยายภารกิจโดยการจัดตั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ โดยการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆให้มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับแผนกอยู่ในภูมิภาคดังนี้ 

2504 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์ปากช่อง
2506 ตั้งหน่วยงานทดลองอาหารสัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 
2507 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์ชัยนาท 
2509 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์ชุมพร 
2510 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
2512 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์สาธิตห้วยสีทน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- สถานีพืชอาหารสัตว์สุโขทัย 
- สถานีพืชอาหารสัตว์สกลนคร 
- สถานีพืชอาหารสัตว์หนองคาย 
2513 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์เลย 
- สถานีพืชอาหารสัตว์ตรัง 
2514 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์สตูล 
2516ตั้งหน่วยหน่วยปรับปรุงทุ่งหญ้าสาธารณะเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
2517 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์มุกดาหาร 
- หน่วยปรับปรุงทุ่งหญ้าสาธารนะห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 
2518 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 
2519 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์ยโสธร 
2520 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์ลำปาง 
- หน่วยปรับปรุงทุ่งหญ้าสาธารณะท่าอุเทนจังหวัดนครพนม 
- หน่วยปรับปรุงหญ้าสาธารณะทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด 
- สถานีพืชอาหารสัตว์แพร่ 
2521 ตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเปิดสถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส วันที่ 11 กันยายน 2522 
2539 ตั้งสถานีอาหาสัตว์บุรีรัมย์ 
2535 ตั้งสถานีอาหาสัตว์พิจิตร 
- สถานีอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
2536 ตั้งสถานีอาหารสัตว์พัทลุง


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดสถานีพืชอาหารสัตว์พัทลุง วันที่ 30 มกราคม 2541
- สถานีอาหารสัตว์สุพรรณบุรี 
- สถานีอาหารสัตว์ปราจีนบุรี (สระแก้ว) 
2538 สถานีอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ที่ถูกยุบยกเลิกหรือโอนต่างสังกัด
 

1.สถานีพืชอาหารสัตว์มวกเหล็ก เปลี่ยนเป็น อสค.
2.สถานีทดลองอาหารสัตว์ซับหวาย เปลี่ยนเป็น ศูนย์ย้ายฝากตัวอ่อน
3.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุบลราชธานี เปลี่ยนเป็น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สสอ.3 
4.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี เปลี่ยนเป็น ด่านกักสัตว์
5.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย เปลี่ยนเป็น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สสอ.5 
6.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช เปลี่ยนเป็น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สสอ.8 

             ปัจจุบัน ชื่อหน่วยงานต่างๆ สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน เรียกศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ,ศูนย์วิจัยฯเชียงราย,นครศรีธรรมราช,กาญจนบุรี,อุบลราชธานี(อำนาจเจริญ) กลับเข้าสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์เช่นเดิม....