1. ข้าราชการทั้งหมด 212 อัตรา ประกอบด้วย
  -หัวหน้าส่วนราชการ 30 อัตรา
  -เจ้าพนักงานธุรการ 49 อัตรา
  -นักวิชาการสัตวบาล 50 อัตรา
  -เจ้าพนักงานสัตวบาล 41 อัตรา
  -นักวิทยาศาสตร์ 19 อัตรา
  -เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา
  -นายช่างเครื่องกล 18 อัตรา
 2. ลูกจ้างประจำทั้งหมด 334 อัตรา ประกอบด้วย
  -พนักงานพิมพ์ดีด 32 อัตรา
  -ลูกมือช่าง 7 อัตรา
  -นักการภารโรง 7 อัตรา
  -ยาม 35 อัตรา
  -พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 52 อัตรา
  -พนักงานขับรถยนต์ 58 อัตรา
  -คนงานเกษตร 4 อัตรา
  -คนงานห้องทดลอง 4 อัตรา
  -ช่างไม้ 2 อัตรา
  -ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 2 อัตรา
  -คนงาน 129 อัตรา
  -พนักงานเข้าและเย็บเล่ม 2 อัตรา
 3. พนักงานราชการทั้งหมด 171 อัตรา ประกอบด้วย
  -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา
  -เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
  -เจ้าพนักงานสัตวบาล 62 อัตรา
  -เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 อัตรา
  -นักวิชาการสัตวบาล 10 อัตรา
  -พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 43 อัตรา
  -พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 40 อัตรา