พิมพ์
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนัก
  4. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย