1.1 ด้านพืชอาหารสัตว์ วิจัยพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี ให้เกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และเสบียงสัตว์จำหน่าย

1.2 ด้านอาหารสัตว์ วิจัยหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดใหม่ ศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์ และความต้องการโภชนะของสัตว์เศรษฐกิจนำไปผสมอาหารสัตว์ใช้เอง หรือจำหน่ายภายในกลุ่มเกษตรกร