พิมพ์

"เลี้ยงวัวปีหน้า ปลูกหญ้าปีนี้ ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว ไม่กลัวจน
น้ำท่วม ฝนแล้ง เราไม่กลัว จะขายวัว ซื้อข้าว"

"พืชอาหารสัตว์สวนครัว เลี้ยงวัวหลังบ้าน ได้พลังงานทดแทน
หากอดออมเหลือนับแสน พ้นจากความแร้นแค้นและยากจน"