ชมรมนักพืชอาหารสัตว์ (Grassland and Forage Crops Association)

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระเบียบการชมรม
สมัครสมาชิกชมรม
รายชื่อสมาชิกชมรม
ข่าวสารพืชอาหารสัตว
วารสารตีพิมพ์แล้ว
ประวัต
  วัตถุประสงค์

    1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ เพื่อการเลี้ยงสัตว์และการจัดการดินและน้ำ
    2.เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิกและประชาชนที่สนใจ
    3.เพื่อเสนอข้อคิดเห็น, แนวปฏิบัติ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์แก่สถาบันที่เกี่ยวข้อง     
    4.เป็นสื่อกลางในการติดต่ดกับสถาบันที่เกี่ยวข้องของทางราชการและ เอกชนทั้งภายในและต่าง ประเทศ
    5.เพื่อเชื่อมความสามัคคีและรวมกำลังนักวิชาการ ทั้งของราชการและเอกชน
    6.ชมรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง


  ที่ตั้ง

  
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี
   กรุงเทพมหานคร 10400
   โทรศัพท์ 026534489 FAX 026534933
   e-mail address:nutrition5@dld.go.th
    เวปไซต์ ชมรมนักพืชอาหารสัตว์
    www.dld.go.th/nutrition/grassland.html


ประวัติชมรมนักพืชอาหารสัตว
         ชมรมนักพืชอาหารสัตว์ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2517 โดยการรวมตัวกันของ อาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนด้านพืชอาหารสัตว์ ข้าราชการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การจัดการดินและน้ำ เผยแพร่ความรู้สู่สมาชิก และประชาชนที่สนใจ ต่อมาตำแหน่งประธานชมรมฯว่างลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2536 มติที่ประชุมชมรมครั้งที่ 1/2536 ให้ตั้งกรรมการเฉพาะกิจขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว มี นายประพันธุ์ บุญกลิ่นขจร จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานชมรมฯ มี ดร.สายัณห์ ทัดศรี เป็นเลขานุการ
ต่อมาในปี 2538 ได้ออกข่าวสารพืชอาหารสัตว์เล่มแรก ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2538 เพื่อส่งข่าวสารให้แก่สมาชิก โดยคณะกรรมการชมรมฯชุดนี้ออกข่าวสารพืชอาหารสัตว์ ได้ 2 เล่ม
         วันที่ 16 กรกฎาคม 2540 ประธานเฉพาะกิจได้ลาออก ทางเลขานุการ จึงเชิญ นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ให้รักษาการประธานชมรมฯ ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวสารพืชอาหารสัตว์ ซึ่งประธานรักษาการณ์ ได้เชิญสมาชิกฯประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานคนใหม่ แต่สมาชิกฯติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงต้องรักษาการณ์มาจนถึงปัจจุบัน