ฐานข้อมูลองค์ความรู้กรมปศุสัตว์


       กรมปศุสัตว์จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ  บทความ  และเอกสารเผยแพร่  ไว้บริการประชาชนทั่วไป  สามารถสืบค้นข้อมูลจากคำค้น และ Download เอกสารไปใช้งานได้ทันที