โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์

 

      สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้พัฒนาโปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์ กอส.1 สำหรับบริการฟรีให้กับผู้สนใจ โดยผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้ด้านอาหารสัตว์และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บ้าง ทั้งนี้สำนักได้จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน และตัวโปรแกรมฯ ไว้ให้ผู้สนใจสามารถดาว์โหลดไปใช้งานได้แล้ว                                          
         โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสุกร

         โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์ปีก

         โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารโคเนื้อ-โคนม

         โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารแพะ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์ กอส.1