กรณี ต้องการให้เจ้าหน้าที่คำนวณสูตรใหม่
 

        กรมปศุสัตว์ บริการคำนวนสูตรอาหารสัตว์ให้เกษตรกรเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น นอกเหนือจากสูตรอาหารสัตว์ที่แนะนำไว้ ทั้งนี้สูตรอาหารสัตว์ที่คำนวณได้อนุญาตให้นำไปใช้เลี้ยงสัตวของตนเองเท่านั้น หากจะนำไปจำหน่ายต้องนำไปขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ให้เรียบร้อยก่อน

ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการจากเราจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและประเภทอายุสัตว์ที่ท่านเลี้ยง รวมทั้งรายละเอียดชนิดและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ ที่ท่านสามารถจัดหาได้ ทั้งวัตถุดิบประเภทพลังงาน ได้แก่ปลายข้าว เมล็ดข้าวโพดป่น มันสำปะหลัง ฯลฯ และวัตถุดิบประเภทโปรตีน ได้แก่ กากถั่วเหลืองชนิดสกัดน้ำมันหรือชนิดหีบน้ำมัน ปลาป่นชนิดใด เช่นโปรตีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือร้อยละ 55 หรือ ร้อยละ 50  เป็นต้น       


        กลับหน้าหลัก