สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย (สมพท . )
Forage Crops Seed Production Association of Thailand (FSAT )

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ ข้อบังคับ
รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อ รายชื่อสมาชิก
สมัครสมาชิก
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
load Download แบบฟอร์ม
เอกสาร มาตรฐาน
มาตรฐาน เอกสารวิชาการ

 
ID Line: @369uglxt
ผู้ดูแลเว็ปไซต์
โสภณ ชินเวโรจน์
e-mail: soponc@dld.go.th

ความเป็นมา 

.

   การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของประเทศไทยนั้นเริ่มมาจากการผลิตใช้ภายในกรมปศุสัตว์ก่อน ต่อมาความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์มีมากขึ้น ทั้งจากส่วนราชการ และภาคเอกชน ในปี พ.ศ.2519 กรมปศุสัตว์จึงขยายการผลิตด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แล้วรับซื้อคืนในราคาประกัน โดยเริ่มต้นส่งเสริมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเกษตรกรผลิตได้ดีทางกรมปศุสัตว์จึงเพิ่มปริมาณการผลิต และขยายการผลิตไปสู่ภาคอื่นๆ เช่น ภาคเหนือ และภาคกลาง ต่อมาทางภาคเอกชนมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นพ่อค้าจึงติดต่อขอซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง แต่พ่อค้ายังไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เท่าที่ควร จึงทำให้เมล็ดพันธุ์ที่นำมาขายมีคุณภาพไม่แน่นอนและเก็บไว้ได้ไม่นานก็เสื่อมคุณภาพ กรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ส่วนนี้ จึงทำโครงการพัฒนาตลาดเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตจาก 16 จังหวัดร่วมมือกันก่อตั้งเป็น "ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย"ในวันที่ 12 มีนาคม 2546 ชมรมฯมีหน้าที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์มาปรับปรุงสภาพ บรรจุ และจัดจำหน่าย ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

    ต่อมาในปี พ.ศ.2548-2549 มีการขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ออกไปอย่างกว้างขวาง และไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมฯ เช่น เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงผลิตขายให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น เกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของม.อุบลราชธานี และบริษัทเอกชน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2550 ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์จากหลายภาคส่วนจึงร่วมมือกันก่อน ก่อตั้ง "สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์" มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้ดูแลครอบคลุมทั้งประเทศ เป็นศูนย์กลางติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ วิทยาการเมล็ดพันธุ์ และวิทยาการแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สมาชิก เกษตรกร องค์กร และผู้สนใจทั่วไป เป็นศูนย์กลางประสานงาน กำหนดปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของสมาชิกให้เหมาะสมกับสภาวะการตลาดในแต่ละปี สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาอุปสรรค ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของสมาชิก ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิก และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 เป็นต้นมา

ที่ตั้ง

สำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต . ท่าพระ อ . เมืองขอนแก่น จ . ขอนแก่น 40260 โทร.0-4326-1087, 0-4326 -1123

.

.

.

.

วัตถุประสงค์4.1 เป็นศูนย์กลางติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ วิทยาการเมล็ดพันธุ์ และวิทยาการแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สมาชิก เกษตรกร องค์กร และผู้สนใจทั่วไป
4.2 เป็นศูนย์กลางประสานงาน กำหนดปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของสมาชิกให้เหมาะสมกับสภาวะการตลาดในแต่ละปี
4.3 สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาอุปสรรค ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของ สมาชิก
4.4 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิก
4.5 เป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก โดยสมาคมจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและจะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดในสถานที่ตั้ง ของสมาคม

.

.

.

.

.

 

 

.home

.

.

.

.

ข้อบังคับ

ของ

สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย พ . ศ. ๒๕๕๐

------------------------------------

 หมวดที่ 1

ความทั่วไป

สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สมพท . มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Forage Crops Seed Production Association of Thailandใช้อักษรย่อว่า FSAT
สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
     
สมาชิกสามัญ ได้แก่ เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ เมล็ดพันธุ์ ข้าราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ นักศึกษา องค์กร สถาบัน บริษัท ร้านค้า และ ผู้สนใจทั่วไป
      สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมซึ่ง คณะกรรมการสมาคม ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
      เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
      เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
       ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
      ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็น สมาชิกหรือในระหว่างที่เป็น สมาชิกของสมาคมเท่านั้น
      ถ้าเป็นองค์กรหรือสถาบันต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

      สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าลงทะเบียน 10 บาท และค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 20 บาทรวมเป็นเงิน 30 บาท

      สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างในทั้งสิ้น

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัคร ตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนำใบสมัคร และหนังสือคัดค้านของสมาชิก( ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับ หรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 • ตาย
 • ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ พิจารณาอนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
 • ขาดคุณสมบัติสมาชิก
 • ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
  เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 • มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
 • มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการสมาคมต่อคณะกรรมการ
 • มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 • มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่ของสมาคม
 • สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ สมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
 • มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
 • มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย หนึ่ง ใน ห้า ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวน
  ไม่น้อยกว่า 100คนทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
 • มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 • มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
 • มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคม
 • มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 • มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
สมัครสมาชิก

.

ให้ down แบบฟอร์มใบสมัคร แล้วกรอกข้อความ

 • ส่งแบบฟอร์ม พร้อมแนบเงิน 30 บาท ทางไปรษณีย์ถึง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  ต.ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น จ . ขอนแก่น 40260 โทร.0-4326-1087, 0-4326 -1123

.

.

.

.

 

.

.

home

.

.

.

.

.

.

.

 

รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทยชุดที่1 พ.ศ.2550
รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทยชุดที่2 พ.ศ.2551

รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทยชุดที่3 พ.ศ.2561

รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทยชุดที่4 พ.ศ.2564

.


.

รายงานการประชุมใหญ่สมาคมฯ

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

 

 

 

 

home

 

 

 

 

Download แบบฟอร์มของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

 

 

 

home