Spec วัสดุ/คุรุภัณฑ์การเกษตร และอาหารสัตว์

Spec วัสดุอาหารสัตว

 1. วัตถุดิบอาหารสัตว์
 2. อาหารสัตว์ผสมเสร็จ
 3. เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
 4. ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์

 

Spec ครุภัณฑ์การเกษตร

 1. เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ทำนาหญ้า
 2. เครื่องจักรกลเกษตรของกรมปศุสัตว์

 

วัตถุดิบอาหารสัตว
 
 
 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม วคอ.2556/46
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกากเมล็ดฝ้าย วคอ.2556/47
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมันเส้น วคอ.2556/48
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้าวโพดป่น วคอ.2556/49
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปลายข้าว วคอ.2556/50
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรำละเอียด วคอ.2556/51
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรำข้าวสาล วคอ.2556/52
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกากมะพร้าว วคอ.2556/53
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกากมันสำปะหลังแห้ง วคอ.2556/54
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใบกระถินป่น วคอ.2556/55
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกากน้ำตาล วคอ.2556/56
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารหยาบหมัก วคอ.2556/57
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต้นข้าวโพดหมัก วคอ.2556/58
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมัก วคอ.2556/59
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยอดอ้อยอบแห้ง วคอ.2556/60
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหญ้าแห้งอัดฟ่อน วคอ.2556/61
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฟางข้าวอัดฟ่อน วคอ.2556/62
   
อาหารสัตว์ ผสมเสร็จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรอ่อน (หย่านม-น้ำหนัก 15 กิโลกรัม) วคอ.2556/18
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรเล็ก (น้ำหนัก 15-30 กิโลกรัม) วคอ.2556/19
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหัวอาหารสำหรับสุกร น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ถึงส่งตลาด วคอ.2556/20
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรรุ่น น้ำหนัก 30-60 กิโลกรัม วคอ.2556/21
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรขุน น้ำหนัก 60-100 กิโลกรัม วคอ.2556/22
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารข้นสำเร็จรูปสำหรับแพะแม่พันธุ์ วคอ.2556/23
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารข้นสำเร็จรูปสำหรับแพะรุ่น วคอ.2556/24
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารข้นสำเร็จรูปสำหรับลูกแพะหลังหย่านม (อายุ 3-7 เดือน) วคอ.2556/25
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่เนื้อ อายุ 0-3 สัปดาห วคอ.2556/26
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่พันธุ์ อายุ 0-6 สัปดาห์ วคอ.2556/27
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่พันธุ์ อายุ 6-12 สัปดาห วคอ.2556/28
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่พันธุ์ อายุ 12-20 สัปดาห์ วคอ.2556/29
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่พันธุ์ระยะไข วคอ.2556/30
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ อายุ 0-5 สัปดาห วคอ.2556/31
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ อายุ 6-12 สัปดาห วคอ.2556/32
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ อายุ 12 สัปดาห์-เริ่มไข่ (20 สัปดาห์) วคอ.2556/33
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหัวอาหารชนิดผงสำหรับไก่ไข่ อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป วคอ.2556/34
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ระยะไข วคอ.2556/35
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปไก่พันธุ์ อายุ 20 สัปดาห์ สำหรับเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อ วคอ.2556/36
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปไก่พันธุ์ อายุ 5-9 สัปดาห์ สำหรับเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อ วคอ.2556/37
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปไก่ไข่ อายุ 0-5 สัปดาห์ สำหรับเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อ วคอ.2556/38
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับเป็ดเนื้อ อายุแรกเกิด ถึง3 สัปดาห วคอ.2556/39
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับเป็ดไข่ระยะไข วคอ.2556/39
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับหนูขาว วคอ.2556/41
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับหนูตะเภา วคอ.2556/42
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรระยะอุ้มท้อง วคอ.2556/71
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรพ่อแม่พันธุ์ วคอ.2556/72
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารข้นสำหรับแม่โครีดนม โปรตีน 18 % วคอ.2557/01
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่พื้นเมือง อายุ 3-6 สัปดาห วคอ.2557/03
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารสำเร็จรูปสำหรับเป็ดเนื้อ อายุ 3-5 สัปดาห วคอ.2557/04
   

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว

1.ที่ วคอ.2556/63 เมล็ดพันธุ์กระถิน

2.ที่ วคอ.2556/64 เมล็ดพันธุ์ถั่วคาวาลเคด

3.ที่ วคอ.2556/65 เมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า

4.ที่ วคอ.2556/66 เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง

5.ที่ วคอ.2556/67 เมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล

6.ที่ วคอ.2556/68 เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่

7.ที่ วคอ.2556/69 เมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม

8.ที่ วคอ.2556/70 เมล็ดพันธุ์หญ้าพลิแคทูลั่ม

9.ที่ วคอ.2557/02 ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์

1.ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม สำหรับหญ้ารูซี่ กินนีสีม่วง อะตราตัม พลิแคทูลั่ม ฮามาต้า ท่าพระสไตโล คาวาลเคด คกท 2552/32-38

2.ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม สำหรับหญ้ารูซี่ มอมบาซา พลิแคทูลั่ม คาวาเคด อะตราตั้ม ท่าพระสไตโล คกท.2554/6-11

3.ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม สำหรับหญ้าฮามาต้าคกท2554/13

 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องจักรกลเกษตรของกรมปศุสัตว์

 1. คกท2553-36 เครื่องผสมอาหาร ขนาด500กิโลกรัม พร้อมชุดลำเลียง
 2. คกท2553-37 เครื่องบดวัตถุดิบ ขนาดมอเตอร์ 5 แรงม้า
 3. คกท2553-38 เครื่องชั่งแบบตุ้มแขวน 500กิโลกรัม
 4. คกท2553-39 เครื่องเย็บกระสอบ
 5. คกท2553-40 ฟาร์มคูลลิ่งแท้งค์ขนาด1,000ลิตร
 6. คกท2553-41 เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่1)
 7. คกท2553-42 เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่2)
 8. คกท2553-43 เครื่องอัดหญ้าแห้ง หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 130เซนติเมตร