แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะโดยใช้เครื่อง NIRS

ติดต่อส่งตัวอย่างที่สถานที่ให้บริการ **
รับตัวอย่างด้วยโปรแกรมงาน ของกอส.
ใช้เวลา 10 นาที

                                               วิเคราะห์ด้วยเครื่อง NIRS
                                          รายการวิเคราะห์ : ความชื้น โปรตีน
ไขมัน
                                     เยื่อใย เถ้า NFE , NDF , ADF เซลลูโลส ลิกนิน
                                  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที ต่อ 10 ตัวอย่าง / 100 รายการ

รายงานผลด้วยโปรแกรมระบบงาน ของ กอส.
ใช้เวลา 10 นาที

รวมเวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
10 ตัวอย่าง/100 รายการ

 

**ขอรับบริการได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
โทร. 0-4326-1123 Fax 0-4326-1087
e-mail : nckk_kkn@dld.go.th