การส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห

หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์
ชนิดของตัวอย่าง
รายการวิเคราะห์
พื้นที่รับผิดชอบ
กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
พืชอาหารสัตว์
อาหารสัตว์
Proximate
Detergent  Fiber
เขต1,5,6
แร่ธาตุ  สารต้านโภชนะ พลังงาน
เขต1 - 9
พืชหมัก
pH , Volatile  Fatty Acid
เขต1,5,6
ดิน
คุณภาพดิน
เขต1 - 9
น้ำ
คุณภาพน้ำ
ปุ๋ย

P 2 O 5 , K 2 O , CaO และ Mgo

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
พืชอาหารสัตว์

อาหารสัตว์
Proximate
เขต2,3
Detergent  Fiber
พืชหมัก
pH , Volatile  Fatty Acid
เขต2,3,4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น
พืชอาหารสัตว์

อาหารสัตว์
Proximate
เขต 4
Detergent  Fiber
 
ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ (ME)
เขต1 - 9
ศูนย์วิจัยแะพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
พืชอาหารสัตว์

อาหารสัตว์
Proximate
เขต 7,8,9
Detergent  Fiber
พืชหมัก
pH , Volatile  Fatty Acid