โครงการทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว

ความเป็นมา
        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในประเทศกัมพูชา ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยจัดทำโครงการเรียกว่า โครงการทับทิมสยาม กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
       

การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ร่วมกับเกษตรกร

การให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสนับสนุนเสบียงสัตว์

สภาพแปลงหญ้าของเกษตรกรที่ใช้เลี้ยงโคนม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
        1. เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา
        2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ การศึกษาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านชายแดนไทย - กัมพูชา
        3. เพื่อสนับสนุนอาชีพ สร้างแรงงานและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

        โครงการทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของเกษตรกรเรื่องพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่พอกับความต้องการ การขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้งและอาหารข้นราคาแพง โดยการจัดตั้งหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบวงจรต่อไป

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ของกองอาหารสัตว์
        จัดทำแปลงสาธิตและฝึกอบรม ให้แก่เกษตรกรเลี้ยงโคนมของโครงการทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว จำนวน 10 ราย รายละ 2 ไร่ พื้นที่ 20 ไร่

วัตถุประสงค์
        เพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ การจัดการ การใช้ประโยชน์จากแปลงพืชอาหารสัตว์และขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
        เกษตรกรสามารถผลิตแปลงพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งขยายผลแนะนำเกษตรกรรายอื่นได้

พื้นที่ดำเนินการ
        โครงการทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานรับผิดชอบ
        ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551
1. กิจกรรมการจัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 1 0 ราย โดยคัดเลือกเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม ในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 จำนวน 10 ราย เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องการจัดการแปลงหญ้าสำหรับการเลี้ยงโคนม และการจัดการด้านอาหารโคนม เป็นเวลา 1 วัน
2. กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย และกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตพืชอาหารสัตว์ จำนวน 20 ไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วได้ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 จำนวน 10 ราย จัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ใหม่ รายละ 2 ไร่ รวมเป็นจำนวน 20 ไร่ ได้แก่แปลงหญ้ากินนีสีม่วงผสมถั่วคาวาลเคด โดยมุ่งเน้นการจัดการแปลงหญ้าให้เกษตรกรมีหญ้าสดใช้เลี้ยงโคนมตลอดปี
3. กิจกรรมการสนับสนุนเสบียงสัตว์แห้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วได้สนับสนุนเสบียงสัตว์ ในรูปหญ้าแห้ง จำนวน 18,400 กิโลกรัม ให้แก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมในโครงการทับทิมสยาม 05 จำนวน 20 ราย

ปัญหาอุปสรรค
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้ง 20 ราย มีพื้นที่ปลูกหญ้าจำกัด รายละประมาณ 5 ไร่ เนื่องจากสมาชิกบางรายได้นำพื้นที่ไปปลูกพืชไร่อื่นๆ เช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทำให้แปลงหญ้าไม่เพียงพอกับจำนวนโคที่มี ไม่สามารถผลิตเป็นเสบียงสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ ทำให้ขาดแคลนอาหารหยาบในช่วงแล้ง จึงต้องสนับสนุนเสบียงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งทุกปี
2. เกษตรกรบางรายมีปัญหาด้านสุขภาพของโค ปัญหาด้านการผสมติดยาก และขาดการเอาใจใส่ด้านอาหารสัตว์ จึงเป็นสาเหตุให้เสียโอกาสในการผลิต ได้ผลผลิตน้ำนมต่ำ และต้นทุนการผลิตน้ำนมสูง

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการทับทิมสยาม 0 5

การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ร่วมกับเกษตรกร

สภาพแปลงหญ้าของเกษตรกรที่ใช้เลี้ยงโคนม

การให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมและการสนับสนุนเสบียงสัตว์

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552)
1. สาธิตการผลิตเสบียงสัตว์ เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงขาดแคลน โดยร่วมกับเกษตรกรทำหญ้าแห้ง 5 ,000 กก. หญ้าหมัก 5 ,000 กก.
2. อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 20 ราย ในด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการเก็บถนอมอาหารสัตว์