โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร

ความเป็นมา
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้รับที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 91 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา จากนาง จรัสศรี จินดาสงวน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างศูนย์การเกษตรหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยที่ดินแปลงนี้ให้ทำการร่วมกับเกษตรกร 2 รายที่เช่าที่ดินอยู่เดิม
      ในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวร่วมกับจังหวัดพิจิตร และขอพระราชทานชื่อว่า “ โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร” เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวปัญหาน้ำท่วมทุกปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร ปรับพื้นที่ ขุดสระน้ำ ขุดคลองรอบพื้นที่ ทำคันดินกั้นน้ำ ถมดินทำถนนภายในโครงการ และจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานกิจกรรมด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย นาข้าว สระน้ำ แปลงพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล ปศุสัตว์และประมง

ภาพกิจกรรมด้านปศุสัตว์

ขุดร่องระบายน้ำ
สุ่มวัดน้ำหนักผลผลิต
ปล่อยโคแทะเล็ม
ปรับปรุงแปลงโดยการเสริมดิน

 

1.กิจกรรมด้านปศุสัตว์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายบรรพต หงส์ทอง) มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินกิจกรรม ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคนมด้วยพืชอาหารสัตว์และแปลงพืชสมุนไพร ในพื้นที่โครงการ 8 ไร่ เพื่อสาธิตวิธีการที่เหมาะสมและแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.สาธิตการเลี้ยงโคนมด้วยพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี จัดทำแปลงพืชสมุนไพรที่ใช้ในฟาร์มโคนมและเป็นประโยชน์กับเกษตรกร เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายย่อย
2.เพื่อร่วมดำเนินงาน “ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 80 พรรษา จังหวัดพิจิตร” เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

3.พื้นที่ดำเนินการ
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร หมู่ที่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

4.หน่วยงานรับผิดชอบ
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

5.ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. การเลี้ยงโคนมด้วยพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีโดยไม่ใช้อาหารข้น จะลดต้นทุนการผลิตน้ำนมให้ต่ำลง ตลอดจนทราบข้อมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตของหญ้าแพงโกล่าและต้นทุนการผลิต สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานภายในฟาร์มตลอดจนการให้คำแนะนำแก่เกษตร

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552) ของกองอาหารสัตว์
1. งานวิจัย 1 เรื่อง “โครงการการทดสอบผลการใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเลี้ยงโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด โดยไม่เสริมอาหารข้นต่อสมรรถภาพการให้นม องค์ประกอบน้ำนม ความสมบูรณ์พันธุ์”
2.งานทดสอบ 1 เรื่อง “ ผลการใช้ปุ๋ยน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดต่างๆต่อคุณภาพ ผลผลิต และต้นทุนการผลิตหญ้าแพงโกล่า แบ่งการทดสอบเป็น 4 การทดสอบ คือ T 1 (ปรับปรุงดินตามคำแนะนำของกพด.+ปุ๋ยอินทรีย์น้ำพด.2) T 2 (ปรับปรุงดินตามคำแนะนำของกพด.+ปุ๋ย15-15-15ตามอัตราที่ กพด.แนะนำ) T3 (ปรับปรุงดินตามคำแนะนำของกพด.+ปุ๋ยเคมีตามอัตราที่กรมปศุสัตว์แนะนำ) และT4 (ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก 2,000กก./ไร่+ปุ๋ยเคมีตามอัตราที่กรมปศุสัตว์แนะนำ) ทั้งนี้ การปรับปรุงดินตามคำแนะนำของกพด.ใช้มูลค้างคาว 50 กก/ไร่+ปุ๋ยหมัก 1,000/ไร่+ซีฟอส 1,000 กก/ไร่ ส่วนปุ๋ยเคมีที่กรมปศุสัตว์แนะนำคือสูตร 15-15-15 ใช้อัตรา 25 กก./ไร่/รอบการตัดและสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่/รอบการตัด ผลการดำเนินงานพบว่าที่อายุการตัดหญ้าเฉลี่ย 37 วัน T 4 ให้ผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 2,995.3 กก./ไร่ /รอบการตัด รองลงไปเป็นกลุ่มT3 , T2 , T 1 , ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,712. , 2,445.3 , และ 2,030 กก/ไร่/รอบการตัดตามลำดับ โดยมีโปรตีนหยาบเฉลี่ยระหว่าง 9.91-12.05% และมีต้นทุนการผลิต/หญ้า 1 กก. อยู่ระหว่าง 0.59-0.76 บาท
3. บำรุงรักษาและปรับปรุงแปลงหญ้าอาหารสัตว์ พื้นที่ 7 ไร่
- ขุดร่องขนาด 50x 50 ซม. รอบแปลงพืชอาหารสัตว์ และขนาด 30x 30 ซม. ภายในแปลงพืชอาหารสัตว์เพื่อระบายน้ำออกจากแปลงในช่วงฤดูฝน
- ใส่ปุ๋ยและปราบวัชพืชพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณแปลงและคันดินรอบแปลงพืชอาหารสัตว์
- ปรับพื้นที่แปลงที่เป็นแอ่งน้ำขังโดยเสริมดิน