โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง

ความเป็นมา
        สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ เมื่อทรงทราบว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ ก็พระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทรงโปรดฯ ให้จ้างแรงงานราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงโครงการเข้ามาเรียนรู้ปฏิบัติงาน โดยสำนักราชเลขาธิการขอรับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และจัดระบบบริหารจัดการภายในฟาร์ม จำหน่ายผลผลิตให้ประชาชนในพื้นที่ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและราคาถูก ทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ขึ้นในพื้นที่หลายแห่ง โดยในปีงบประมาณ 2550 กรมปศุสัตว์ได้จัดงบประมาณสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดอ่างทอง

       จังหวัดพัทลุง จากการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทรงทราบถึงความยากจนของเกษตรกร จึงมีพระราชดำริให้หาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง จังหวัดพัทลุงจึงใช้ที่สาธารณะประโยชน์บ้านทุ่งครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยประชาชนผู้จับจองที่ดินเดิมได้บริจาคพื้นที่รวม 254-3-12 ไร่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
      1. เพื่อจ้างแรงงานในท้องถิ่น ให้ราษฎรมีรายได้จากการปฏิบัติงานและฝึกอาชีพในฟาร์มสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
      2. เป็นแหล่งผลิตอาหารและขยายผลสู่การค้าโดยไม่เน้นผลกำไร ให้ราษฎรพึ่งตนเองได้
      3. เป็นสถานที่เรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นให้มากที่สุด
      4. อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ของกองอาหารสัตว์
     บำรุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์พื้นที่ 9 ไร่เพื่อการจัดการแปลงพื้นที่อาหารสัตว์เลี้ยงแพะแบบปล่อยแทะเล็มหมุนเวียน

วัตถุประสงค์
     เพื่อสาธิตการจัดการ การปรับปรุงและบำรุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ 9 ไร่ แบบปล่อยแทะเล็มหมุนเวียน เลี้ยงแพะตลอดทั้งปี

ประโยชน์ที่จะได้รับ
    เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์เลี้ยงแพะซึ่งสามารถเลี้ยงแพะได้ตลอดทั้งปี

พื้นที่ดำเนินการ
     บ้านทุ่งคลองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานรับผิดชอบ
     สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551
1. สนับสนุนปุ๋ยเคมี เพื่อใช้บำรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ 9 ไร่ ประกอบด้วยหญ้าแพงโกล่า พื้นที่ 4 ไร่ หญ้าซิกแนลเลื้อย พื้นที่ 3 ไร่ หญ้าพลิแคทูลั่ม พื้นที่ 1 ไร่ และถั่วไมยรา ถั่วท่าพระสไตโล กระถิน พื้นที่ 1 ไร่
2. สนับสนุนเสบียงสัตว์แห้งช่วงเกิดภัยธรรมชาติ จำนวน 2,000 กิโลกรัม และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วไมยรา ถั่วท่าพระสไตโล และกระถิน
3. แนะนำการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเลี้ยงแพะ
4. แนะนำการจัดการการใช้ประโยชน์แปลงหญ้าเลี้ยงแพะ แบบปล่อยแทะเล็มหมุนเวียนและตัดตระกูลถั่วเสริม

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์เลี้ยงแพะ
2. การจัดการการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์เลี้ยงแพะได้ตลอดทั้งปี
3. เป็นแหล่งข้อมูลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์