โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ความเป็นมา

        ลุ่มน้ำปากพนังเคยมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอดีต มีความเสื่อมโทรมลงด้วยหลายสาเหตุ เช่น การบุกรุกทำลายแหล่งต้นน้ำลำธาร ก่อให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปัญหาน้ำเค็มรุกตัวส่งผลกระทบต่อการทำนา ปัญหาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ และการทำลายป่าชายเลน ทำให้เกิดความขัดแย้งของราษฎรในพื้นที่
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของราษฎร จึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุ่มน้ำปากพนังโดยเร่งด่วน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
         เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการให้สามารถทำการเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารโปรตีนบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักของครัวเรือนให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

        งานด้านปศุสัตว์เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมต้องมีการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งการจัดการและการนำไปใช้ประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดจนหาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ในการเพิ่มคุณภาพของอาหารหยาบเป็นการลดปริมาณการใช้อาหารข้นลง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ได้นำเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ต่าง ๆ ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะสามารถพัฒนางานด้านการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักต่อไปได้

แปลงผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี โครงการปลูกหญ้าหวายข้อ

 

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ของกองอาหารสัตว์
        1. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อการจำหน่ายและใช้เองให้แก่เกษตรกร จำนวน 200 ราย พื้นที่ 400 ไร่
        2. อบรมเกษตรกรด้านพืชอาหารสัตว์ จำนวน 200 ราย

วัตถุประสงค์
         เพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ การจัดการ การใช้ประโยชน์จากแปลงพืชอาหารสัตว์และขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
         1. เกษตรกรสามารถผลิตแปลงพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งขยายผลแนะนำเกษตรกรรายอื่นได้
         2. เกษตรกรมีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีไว้เลี้ยงสัตว์ของตนเองและสามารถลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์

พื้นที่ดำเนินการ
        1. ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
        2. ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ
        ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี               

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียด

1. ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้าน
อาหารสัตว์

2. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์

3. สนับสนุนเกษตรกรผลิตเสบียง
สัตว์สำรอง(อัดฟาง)

 

200 ราย


200 ราย/400 ไร่

-

200 ราย


200 ราย/400 ไร่

3,200 ฟ่อน

- ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ 20 ราย
- ต.บ้านราม อ.หัวไทร 20 ราย

- ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ 12 ราย
- ต.ป่าระกำ ต.ชะเมา และ ต.หูล่อง

อ. ปากพนัง 108 ราย
- ต.ท่าเรือ อ.เมือง 40 ราย

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552)
1. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร 200 ราย ๆ ละ 3 ไร่ รวมพื้นที่ 600 ไร่
2. อบรมเกษตรกรด้านพืชอาหารสัตว์ จำนวน 200 ราย