โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร

ความเป็นมา
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2547 มีพระราชกระแสรับสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรอำเภอวาริชภูมิ ทั้งด้านการจัดการเลี้ยงดู การให้อาหารและพืชอาหารสัตว์สำหรับโคนม เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

จนท.สาธิตการปลูกหญ้าแพงโกล่า
แจกหญ้าแพงโกล่าให้เกษตรกร
อบรมเกษตรกรการทำนาหญ้าแพงโกล่า
อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
สภาพฟาร์มโคนมเกษตรกร

 

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ของกองอาหารสัตว์
    1. บำรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ 150 ไร่
    2. อบรมเกษตรกร จำนวน 30 ราย
    3. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร 30 ราย ๆ ละ 2 ไร่ รวมพื้นที่ 60 ไร่

วัตถุประสงค์
      เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดการให้อาหารโคนม และการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่แปลงพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีในฟาร์มแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สังกัดสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ และ สังกัดสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จังหวัดสกลนคร

       กรมปศุสัตว์ยุติการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2550 แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่อง ด้านการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยเฉพาะการจัดการอาหารโคนม การปลูกพืชอาหารสัตว์ และการจัดการฟาร์ม

วัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่จะได้รับ
     การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการเลี้ยงโคนม จะช่วยทำให้โคนมมีสุขภาพดี ส่งผลให้ผลผลิตน้ำนมดีขึ้น และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้

พื้นที่ดำเนินการ
   1. ฟาร์มเกษตรกรในสังกัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
   2. ฟาร์มเกษตรกรในสังกัดสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ
     สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551
กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552)
1. บำรุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ 100 ไร่
2. อบรมเกษตรกร 30 ราย
3. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร 30 ราย ๆ ละ 1 ไร่ รวมพื้นที่ 30 ไร่