โครงการผลิตอาหารช้างต้น "พระเศวตอดุลยเดชพาหนการ"

ความเป็นมา
        ด้วยสำนักพระราชวัง ได้นำช้างต้น “พระเศวตอดุลยเดชพาหนการ” จากสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร มาพักผ่อนยืนโรง ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
        ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้ผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเลี้ยงช้างต้น โดยจัดแปลงผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำรองไว้เพื่อสามารถจัดส่งตลอดทั้งปีได้ พร้อมติดตั้ง ระบบสปริงเกอร์เพื่อให้น้ำได้ตลอดปี

แปลงหญ้าบาน่า
แปลงหญ้าขน

วัตถุประสงค์
        เพื่อผลิตหญ้าสดคุณภาพดี ใช้สำหรับเลี้ยงช้างต้น “ พระเศวตอดุลยเดชพาหนการ”

วัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่จะได้รับ
        ช้างต้น “ พระเศวตอดุลยเดชพาหนการ” จำนวน 1 ช้าง จะมีหญ้าสดคุณภาพดีอย่างน้อย 300 กิโลกรัมต่อวันสำรองไว้เพื่อสามารถจัดส่งให้ที่ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ตลอดปี

พื้นที่ดำเนินการ
        ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ
       ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ของกองอาหารสัตว์
แปลงพืชอาหารสัตว์พื้นที่ 15 ไร่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี นั้น
        1. กำจัดวัชพืชและปลูกซ่อมแปลงหญ้า
        2. ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี
        3. ให้น้ำแปลงหญ้าช่วงฝนทิ้งช่วง

 

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551
     1.ผู้ดูแลช้างต้น “ พระเศวตอดุลยเดชพาหนการ” ได้มาตัดนำไปเลี้ยงช้างต้น จำนวน 1,500 กิโลกรัม
     2.ได้นำท่อนพันธุ์หญ้าขนและ หญ้าบาน่า ไปปลูกขยายพันธุ์ที่ โครงการหม่อนไหม
     3.สนับสนุนท่อนพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ผู้ดูแลช้างไม่มาตัดไปเลี้ยงช้างต้น

วางท่อน้ำระบบสปริงเกอร์ ในแปลงหญ้าขนจำนวน 15 ไร่

ใส่ปุ๋ยคอกในแปลงหญ้าขน จำนวน 15 ไร่ บาน่า 5 ไร่

แปลงหญ้าขน อายุ 45 วัน จำนวน 15 ไร่

แปลงหญ้าบาน่า อายุ 10 วัน จำนวน 5 ไร่

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กัยายน 2552)

  1. แปลงพืชอาหารสัตว์ จำนวน 15 ไร่ หญ้าขน 10 ไร่ หญ้าบาน่า 5 ไร่
  2. กำจัดวัชพืชและปลูกซ่อมแปลงหญ้า
  3. ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี
  4. ให้น้ำแปลงหญ้าช่วงฝนทิ้งช่วง

ผลการดำเนินงาน

  1. ผู้ดูแลช้างต้น “ พระเศวตอดุลยเดชพาหนการ” ได้มาตัดนำไปเลี้ยงช้างต้น จำนวน 51,700 กก.
  2. สนับสนุนท่อนพันธุ์ให้แก่เกษตรในช่วงที่ผู้ดูแลช้างไม่มาตัดไปเลี้ยงช้างต้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ช้างต้น “ พระเศวตอดุลยเดชพาหนการ” จำนวน 1 ช้าง จะมีหญ้าสดคุณภาพดีอย่างน้อย 300 กิโลกรัม ต่อวันสำรองไว้เพื่อสามารถจัดส่งให้ที่ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดปี

แปลงผลิตหญ้าสดสำหรับตัดให้ช้างต้น
ผู้ดูแลช้างต้น ได้มาทำการตัดหญ้าสดไปให้ช้างต้น