โครงการศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมา
     
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยี่ยมราษฎรที่ บ้านค้อ ตำบลโคมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ช่วยเหลือเรื่องอาชีพแก่ราษฎร เพื่อให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่ต้องอพยพไปประกอบอาชีพต่างถิ่น
      สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) ได้จัดสรรพื้นที่ให้แก่ราษฎรทั้งหมด 173 ครัวเรือน จึงจัดทำโครงการพระราชดำริขึ้น โดยได้จัดสรรพื้นที่ สปก เป็นแปลงของเกษตรกร 173 แปลง และจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปทำกิจกรรมเป็นลักษณะศูนย์สาธิตกิจกรรมให้เหมาะสม และเสนอของบประมาณไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ/ แผนงาน/ งบประมาณ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม แหล่งกระจายสัตว์พันธุ์ดี และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกรที่สนใจประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม
    2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนผลิตอาหารโปรตีนบริโภค
    3. เพื่อสร้างรายได้เสริมและลดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรจากการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

    ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรพื้นที่ 10ไร่เศษทำการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ขยายพันธุ์เผยแพร่สู่เกษตรกร

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ของกองอาหารสัตว์
    1. ส่งเสริมการผลิตเสบียงสัตว์จำหน่าย (โครงการนาหญ้า: หญ้ากินนีสีม่วง) แก่เกษตรกร จำนวน 40 ราย รายละ 2 ไร่ รวมพื้นที่ 80 ไร่
    2. อบรมเกษตรกร จำนวน 40 ราย เรื่องการปลูก การจัดการแปลงหญ้า การใช้ประโยชน์และการจำหน่ายเสบียงสัตว์

วัตถุประสงค์
    เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการจัดการแปลงหญ้ากินนีสีม่วง รวมทั้งการจัดการการตัดหญ้าสดเพื่อการจำหน่าย และการเก็บสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้หรือจำหน่ายในช่วงที่ขาดแคลน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
   1. เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายหญ้าสดและแห้ง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
   2. ได้เกษตรกรตัวอย่างในการปลูกหญ้าเพื่อการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรรายอื่นในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง
   3. เกษตรกรสามารถจัดการแปลงหญ้าให้มีหญ้าสดตัดจำหน่ายตลอดทั้งปี
   4. เกษตรกรมีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีไว้เลี้ยงสัตว์ของตนเองและสามารถลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์

พื้นที่ดำเนินการ
      บ้านค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลโคมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ
    สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551

กิจกรรมที่ 1

ฝึกอบรมเกษตรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ราย พื้นที่ 80 ไร่ ไปศึกษาในพื้นที่เกษตรกรประสบผลสำเร็จ

กิจกรรมที่ 2

แจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรจำนวน 40 ราย ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมี ประมาณรายละ 50 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ รายละ 2 กิโลกรัม

กิจกรรมที่ 3

จัดทำแปลงสาธิตให้แก่เกษตรกร ปฏิบัติจริง ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ พื้นที่จำนวน 5 ไร่

กิจกรรมที่ 4

จัดหาแนะนำตลาดหญ้าสด ให้แก่เกษตรกรนำไปจำหน่าย

กิจกรรมที่ 5

เจ้าหน้าที่ออกติดตามให้คำแนะนำทุกเดือน

ปัญหาอุปสรรค
1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่สะดวก เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานกับหน่วยงานมีระยะทางไกลประมาณ 350 กิโลเมตร
2. ราคาจำหน่ายหญ้าสดค่อนข้างต่ำ และไม่มีตลาดจำหน่าย เพราะพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ชายแดน การสัญจรไปมาลำบากและมีพื้นที่สาธารณะประโยชน์มาก พืชอาหารสัตว์ธรรมชาติมีเพียงพอ
3. การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะฟาร์มมีน้อย ประกอบกับการจำหน่ายโคได้ราคาไม่สูงมาก ส่งผลให้กำลังซื้อเสบียงอาหารสัตว์ลดลง

การจัดการฝึกอบรมเกษตรกรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชอาหารสัตว์

การแจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

แปลงหญ้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552)
1. ส่งเสริมการผลิตเสบียงสัตว์จำหน่าย (โครงการนาหญ้า) แก่เกษตรจำนวน 30 ราย พื้นที่ 60 ไร่ และส่งเสริมแร่ธาตุโค 30 ราย พร้อมทั้งสนับสนุนแร่ธาตุโค 30 ตัว
2. อบรมเกษตรกร 30 ราย ในด้านการผลิตเสบียงสัตว์เพื่อการจำหน่าย