พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ