ผลงานวิจัย

หญ้าชันกาด

1. การคัดเลือกพันธุ์หญ้าที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ
2. การศึกษาเบื้องต้นการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายขอบพรุเพื่อการเลี้ยงแพะ
3. การศึกษาเบื้องต้นเพื่อเพิ่มผลผลิตหญ้าชันกาด (Panicum repens) ในสภาพดินเหนียวการระบายน้ำเลว
4. ผลการเสริมอาหารข้นที่มีระดับโปรตีนต่างๆในห่านที่เลี้ยงด้วยหญ้าชันกาด

5. การใช้วัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตหญ้าอาหารสัตว์บริเวณขอบพรุ
6. สถานะธาตุอาหารพืช ที่มีผลต่อผลผลิต และความเข้มข้นของธาตุอาหารของหญ้าชันกาดในชุดดินบ้านทอน

หญ้าปากควาย

1. อัตราปุ๋ยผสม 15-15-15 ที่มีต่อผลผลิตหญ้าปากควาย
2. อัตราปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าปากควาย

3. รายงานเบื้องต้นสภาพการจัดการด้านอาหารโคเนื้อและโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคกลาง

หญ้ารังนก

1. คุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์ธรรมชาติที่พบในพื้นที่เลี้ยงสัตว์บางส่วนของภาคกลาง ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2

ถั่วคนทีดิน

1. การทดสอบการปรับตัวของพืชอาหารสัตว์พันธุ์ต่างๆ ในสวนมะพร้าวและสวนยางพารา ไฟล์ที่1  ไฟล์ที่2  ไฟล์ที่3
2. การศึกษาปริมาณไอโอดีนในถั่วอาหารสัตว์ในประเทศไทย

ถั่วลิสงนา

1. อิทธิพลของพืชตระกูลถั่วและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตของหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2
2. ผลผลิตของพืชอาหารสัตว์ 40 พันธุ์ในดินชุดสรรพยาภายใต้ระบบการชลประทาน ไฟล์ที่1  ไฟล์ที่2

3. การย่อยสลายของวัตถุแห้งและโปรตีนของถั่วเวอราโนและถั่วลิสงนา ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2
4. การศึกษาปริมาณไอโอดีนในถั่วอาหารสัตว์ในประเทศไทย

5. การหาสัมประสิทธิ์การย่อยของถั่วลิสงนา
6. การใช้ถั่วลิสงนาเป็นอาหารเสริมโปรตีนในหญ้าแห้งสำหรับโค
7. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อาหารพืชสดชนิดต่าง ๆ เลี้ยงกระต่าย
8. การศึกษาการผลิตกระต่ายเนื้อ (4) การศึกษาการใช้ใบพืชและผลพลอยได้ต่าง ๆ ในการเลี้ยงกระต่าย ไฟล์ที่1  ไฟล์ที่ 2

ตูดหมูตูดหมา
1. โภชนะที่ย่อยได้ของต้นตดหมูตดหมา
2. การตอบสนองต่อปุ๋ยยูเรียในต้นตดหมูตดหมาในดินชุดราชบุรี ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2
3. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นตดหมูตดหมา ไฟล์ที่1  ไฟล์ที่2  ไฟล์ที่3
4. อิทธิพลของระยะปลูกและช่วงความถี่ของการตัดที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของต้นตดหมูตดหมา