ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชอาหารสัตว์พื้นเมืองกับการใช้ประโยชน์

- การปลูกหญ้าหวายข้อเพื่อการจำหน่าย