พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง

        พืชอาหารสัตว์พื้นเมืองที่ขึ้นอยู่ตามท้องทุ่ง ที่สาธาณะหรือในป่าล้วนแต่เป็นพันธุกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เกษตรกรได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์กันมาก ถึงแม้พันธุ์พืชพื้นเมืองจะมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์และผลผลิตต่ำ แต่มีข้อดีหลายประการ เช่น  การติดเมล็ดดี มีความต้านทานโรคและแมลงและมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถขึ้นได้ในสภาพดินที่มีน้ำท่วมขัง เป็นกรดหรือทนแล้งได้ดี และในบางสภาพบางพื้นที่ที่พืชอื่นไม่สามารถขึ้นได้ นอกจากใช้เป็นอาหารสัตว์แล้วยังมีหลายพันธุ์ที่ใช้เป็นพืชสมุนไพร webpage  นี้เป็นผลการสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ตามโครงการความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชอาหารสัตว์ โดย สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีเนื้อหาของพันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง ทั้งที่เป็นพืชในวงศ์ถั่ว  วงศ์หญ้า และวงศ์อื่นๆจะเน้นในเรื่องลักษณะทางพฤกษศาสตร์และคุณค่าทางอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้สนใจทั่วไปทราบ