กลุ่มเกษตรกรผูผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดยะลา

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก.(บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก(ไร่)
ยะลา
เมือง
สะเตงนอกสัมพันธ์
นายกามารูติง หะยิดือราเฮง

ศูนย์ฯนราธิวาส

073-538204-5

6
หญ้าสด
1
หญ้ารูซี่
18
หญ้าพลิแคทูลั่ม
6
หญ้าอะตราตัม
18
-
นอกกลุ่ม จ.ยะลา
นางบงกช สถะบดี

ศูนย์ฯนราธิวาส

073-538204-5

-
-
-
-
-
.
.
.
.
6
.
.
พื้นที่รวม
42