กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ชื่อประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาจำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
อุตรดิตถ์
พิชัย
บ้านโคน 1
นางออน ยิ้มสรวน
055-470205
15
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
62
พิชัย
บ้านโคน 2
นายเชียงราย ยังผ่อง
055-455165
19
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
19
ตรอน
วังแดง
นายสมศักดิ์ เชื้อต่าย
086-2135688
10
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
62
หญ้ากินนีสีม่วง
6
หญ้ารูซี่
7
.
.
.
.
44
.
.
พื้นที่รวม
156

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด ***