กลุ่มนาหญ้าฯ จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
อุบลราชธานี
วารินชำราบ
หนองกินเพล
นายเฉลิม สารทอง
ติดต่อสถานีฯยโสธร
104
หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
254
วารินชำราบ
คำขวาง
นางลักขณา สีหะนันท์
086-2507639
67
หญ้าสด
1.25
หญ้ากินนีสีม่วง
104.25
ตระการพืชผล
ขุหลุ
นายชาลี มณีศรี
087-2490461
54
หญ้าสด
1.5
หญ้ากินนีสีม่วง 
74.5
 ม่วงสามสิบ
หนองเหล่า 
 นายแสวง จิตรักษ์
ติดต่อสถานีฯยโสธร
63
หญ้าสด 
1.5
 หญ้ากินสีม่วง
116.5
 สว่างวีระวงศ์
สว่าง 
 นายทองใส ชาบัวคำ
086-2513488 
101
 หญ้าสด
1.75
หญ้ากินนีสีม่วง 
172.8
 เมือง
 หนองขอน
นายสุคิด กิ่งมาลา 
081-3603529 
67
 หญ้าสด
1
 หญ้ากินนีสีม่วง
87.5
เขื่องใน 
 ท่าไห
นายสมาน พันธ์ศิริ 
087-2577060 
50
 หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง 
72
ตระการพืชผล
เกษม
นายวิกาล หนองแคน
ติดต่อสถานีฯยโสธร-
50
 หญ้าสด
1.5
หญ้ากินนีสีม่วง 
87.5
เมือง
นอกกลุ่ม จ.อุบลราชธานี
-
-ติดต่อสถานีฯยโสธร
64
 หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง 
117
หญ้ารูซี่
2
หญ้าอะตราตัม
2
ข้าวโพด
-
ข้าวโพด
1
น้ำยืน
โดมประดิษฐ์
-
ติดต่อสถานีฯยโสธร
1
หญ้า
-
หญ้ากินนีสีม่วง
2
621
 พื้นที่รวม
1,092.8

**เบอร์โทรศัพท์สถานีฯยโสธร 045-791-578 ***

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สว่างวีระวงศ์

จัดตั้งขึ้นโดยการรวบรวมเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก จำนวน 50 ราย โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 11 บ้านโคกสะอาด ต.สว่าง กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

มีคณะกรรมการดำเนินงาน 5 คน ดังนี้
1. นายชู ซาบัวคำ ตำแหน่ง ประธานกลุ่มฯ
2. นายโสภา มรดา ตำแหน่ง รองประธานกลุ่มฯ
3. นายแดนชัย ใจสุข ตำแหน่ง เลขานุการ
4. นายเสาร์ ประทุมพิมพ์ ตำแหน่ง เหรัญญิก
5. นายประดิษฐ์ สีหะนันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มีจำนวนสมาชิกสุทธิ ณ เดือนสิงหาคม 2547 จำนวน 67 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกหญ้าประมาณ 100 ไร่
หลังจากที่ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานแล้ว ทางกลุ่มฯ ก็ได้

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม จำนวน 3 คน คือ
1. นายเจริญ อนุเคน กรรมการ
2. นายทองใน ซาบัวคำ กรรมการ
3. นายสุกิจ วิฑูรย์ บุคคลภายนอก

การบริหารงาน
1. ทางกลุ่ม จะให้การสนับสนุนสมาชิกในการปลูกหญ้าสดเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ ทั่วไป
2. ดำเนินการจัดหาส่าเหล้าจากโรงงานสุรา มาใช้เป็นปุ๋ยในแปลงปลูกหญ้าฯ ซึ่งทางโรงงานสุราจัดส่งให้ฟรี
3. ดำเนินการจัดหาตลาดและวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายของสมาชิก
4. เป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี
5. จัดสรรเงินปันผลให้กับสมาชิก จากผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์หญ้าและการรับจ้างอัดฟางรวมทั้งนำฟางอัดมาจำหน่ายและอื่น ๆ


การจำหน่าย
ทางกลุ่ม จะจัดลำดับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหมุนเวียนกันไป ซึ่งจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ทั่วไปในละแวกที่ใกล้กับกลุ่มฯ มาทำการซื้อผลผลิต ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 1 บาท ซึ่งในแต่ละวันทางกลุ่มฯ สามารถจำหน่ายได้ประมาณ 1,500 – 1,800 กก. เป็นราคาที่จำหน่ายในช่วงฤดูฝน ส่วนในช่วงแล้งเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ราคาหญ้าฯ ก็ตกกิโลกรัมละ 2 บาท

รายได้
- เงินอุดหนุนกลุ่มจากสมาชิกปีละ 100 บาท/ราย
- จากการจำหน่ายเมล็ดหญ้าฯ
- จากการรับจ้างอัดฟาง และรับซื้อฟางมาอัดจำหน่ายเอง
- ดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

เงินทุน ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ดังนี้
ค่าเครื่องจักรกล = 249,829.04 บาท
เงินทุนหมุนเวียน = 434,770 บาท


กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองกินเพล

 

จัดตั้งขึ้นโดยการรวบรวมเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก จำนวน 50 ราย โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 6 บ้านปากกุดหวาย ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 7 คน ดังนี้
1. นางรำไพ สารทอง ตำแหน่ง ประธานกลุ่มฯ
2. นายขันทอง โคตรพงศ์ ตำแหน่ง เลขานุการ
3. นางสมพร ศิริลักษณ์ ตำแหน่ง เหรัญญิก
4. นายจรูญ หาญชาติ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
5. นายเฉลิมจิตร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง กรรมการ
6. นายแปลง ประสานทอง ตำแหน่ง กรรมการ
7. นายสมชัย วงศ์คำผุย ตำแหน่ง กรรมการ
มีจำนวนสมาชิกสุทธิ ณ เดือนสิงหาคม 2547 จำนวน 104 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกหญ้าจำนวน 200 ไร่ โดยประมาณ
หลังจากที่ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแล้ว ทางกลุ่มฯ ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ จำนวน 3 คน คือ
1. นายสมชัย วงศ์คำผุย กรรมการ
2. นายประชิด เถาว์ทอง กรรมการ
3. นายสมาน อัตราช บุคคลภายนอก

การบริหารงาน
1. ทางกลุ่ม จะให้การสนับสนุนสมาชิกในการปลูกหญ้าสดเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ ทั่วไป
2. ดำเนินการจัดหาตลาดและวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายตามลำดับที่เกษตรกรได้แจ้งชื่อไว้
3. เป็นแหล่งเงินทุนซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าฯ ที่เหลือจากโควตาของกองอาหารสัตว์และนำมาจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากลุ่มฯ
4. จัดสรรเงินปันผลให้สมาชิกของกลุ่มฯ จากผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตเมล็ดพันธุ์และอื่น ๆ


การจำหน่าย
ทางกลุ่มฯ จะจัดลำดับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหมุนเวียนกันไปตามที่ได้แจ้งชื่อไว้ แล้วนำผลผลิตนั้นมาวางจำหน่ายที่หน้าบ้านของประธานกลุ่มฯ ราคาจำหน่ายก็จำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 1 บาท ซึ่งในแต่ละวันทางกลุ่มฯ สามารถจำหน่ายได้ประมาณ 1,800 – 2,000 บาท โดยจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ในต่างจังหวัดก็มี จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดศรีสะเกษ

รายได้
- เปอร์เซ็นต์จากการจำหน่ายหญ้าสด ร้อยละ 5
- จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์หญ้าฯ
- ดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

เงินทุน ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ดังนี้
ค่าเครื่องจักรกล = 249,829.04 บาท
เงินทุนหมุนเวียน = 434,770 บาท