กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

ประธานกลุ่ม

เบอร์โทรศัพท์

จำนวนเกษตรกร(ราย)

ชนิดเสบียงสัตว์

ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
สุราษฎร์ธานี
ท่าฉาง
ปากฉลุย
นายสมพล  สโมสร
081-9789271
3
หญ้าสด
2
หญ้ารูซี่
365
ท่าฉาง
ท่าเคย
ติดต่อศูนย์ฯสุราษฎร์
077-292094
4
หญ้า
โทรสอบถาม
หญ้าอะตราตัม
27
หญ้ารูซี่
7
ไชยา
หนองไทร
ติดต่อศูนย์ฯสุราษฎร์
077-292094
3
หญ้าสด
2
หญ้ารูซี่
6
หญ้าอะตราตัม
45
กาญจนดิษฐ์
พลายวาส
นายวิศาล เด็ดรักทิพย์
089-5906689
13
หญ้าสด
2
หญ้าอะตราตัม
73
หญ้ากินนีสีม่วง
17
หญ้าหมัก
2.5-3
หญ้าพลิแคทูลั่ม
10
หญ้าแพงโกล่า
1.5
หญ้ารูซี่
20
หญ้าเนเปียร์
1
-
นอกกลุ่ม จ.สุราษฏร์ธานี
ติดต่อศูนย์ฯสุราษฎร์
077-292094
-
-
-
-
-
.
.
.
.
23
.
.
พื้นที่รวม
572.5