กลุ่มนาหญ้าฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
สุพรรณบุรี
สามชุก
บ้านสระ
นายยุพิน  คำหอม
089-9008850
56
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
1,181
สามชุก
สามชุก
นางเสาวภา อุทาพรม
089-9031363

10

หญ้าสด
1.5
หญ้าแพงโกล่า
321
สามชุก
กระเสียว

นางพะเยาว์ กฤษวงษ์

081-9351392
16
หญ้าสด
1.5
หญ้าแพงโกล่า
24
ดอนเจดีย์
หนองสาหร่าย
นายอึ้ง ยอดปรางค์
081-1700546
8
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
238
เดิมบางนางบวช
หัวนา
นายไสว สร้อยระย้า
035-518153
72

หญ้าสด

1.5
หญ้าแพงโกล่า
423
หญ้ากินนีสีม่วง
960
ด่านช้าง
นิคมกระเสียว
นายปัญญา บุญยังมี
086-1561903
4
หญ้าสด
1.5
หญ้าแพงโกล่า
100
ด่านช้าง
ห้วยขมิ้น
นายนงค์ สุขีวงค์
-
2
หญ้าสด
2.5
หญ้าแพงโกล่า
300
หญ้าแห้ง
6
อู่ทอง
พลับพลาชัย
นายชัยวัฒน์ มาตรศรี
081-8322741
10
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
236
อู่ทอง
ทัพหลวง
นายบุรุษ เพียรชัยภูมิ
-
30
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
180
ด่านช้าง
วังยาว
นายจำเริญ คนขยัน
-
29
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
165
       
238
.
.
พื้นที่รวม
4,133

*** ราคาจำหน่ายเป็นราคาประมาณการ โปรดโทรสอบถามก่อน

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านสระ กิจกรรมนาหญ้า
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หัวนา กิจกรรมนาหญ้า