กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดสตูล

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
สตูล
ควนกาหลง
ทุ่งพัก
นายกระจาย บุญรัตน์
086-9613673
25
หญ้าสด
3-5
หญ้ารูซี่
22
หญ้าอะตราตัม
39
หญ้ากินนีสีม่วง
89
หญ้าพลิแคทูลั่ม
31
หญ้าแพงโกล่า
50
หญ้าเนเปียร์แคระ
5
เมือง
นอกกลุ่ม
นายเริ่ม บุญเที่ยว
087-2965132
11
หญ้าสด
3-5
หญ้ากินนีสีม่วง
11
หญ้าซีตาเรีย
12
หญ้าพลิแคทูลั่ม
15
หญ้าแพงโกล่า
5
หญ้ารูซี่
10
หญ้าอะตราตัม
12
เมือง
ควนโพธิ์
นายเจ็บตาด โดยพิลา

ติดต่อสถานีฯสตูล

074-797070

68
หญ้าสด
3-5
หญ้ารูซี่
18
หญ้ากินนีสีม่วง
127
หญ้าอะตราตัม
31
หญ้าพลิแคทูลั่ม
41
หญ้าเนเปียร์
1
.
.
.
.
104
.
.
พื้นที่รวม
519